دکتر محمد راعی دهقی  -دارای مدرک استادیاری در گروه مهندسی مواد و عضو هیئت علمی دانشگاه میبد