تعطیل

بخش اداری دانشگاه از تاریخ 1395/05/23تا تاریخ 1395/06/05تعطیل می باشد.

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد چهارشنبه 13 مرداد 1395, 13:26:00