مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در بسیج دانشجویی

 

عضویت عادی در بسیج دانشجویی :

متقاضیان عضویت در بسیج دانشجویی می بایست مدارک مورد نیاز را به همراه تکمیل فرم عضویت عادی بسیج به کارشناس امور فرهنگی دانشگاه تحویل دهند.

مدارک مورد نیاز برای عضویت عادی در بسیج دانشجویی :

 کپی شناسنامه

کپی دو طرف کارت ملی

گواهی اشتغال به تحصیل (معرفی به بسیج دانشجویی)

دو قطعه عکس 4*3

 

عضویت فعال در بسیج دانشجویی :

دانشجویان می توانند 6 ماه بعد از تاریخ صدور کارت عضویت ع