نام انجمن

تعداد آرای انجمن

تعدادآرای سفید

تعدادآرای باطله

نام نامزدها به ترتیب آرا

حقوق

53

1

1

مهدی قهرمانی(22)،الهه برزگر(22)،حامد بیکی(21)،محسن دبستانی(18)، محمدحسن دهقانی فیروزآبادی(14)، محمد