نام انجمن

تعداد آرای انجمن

تعدادآرای سفید

تعدادآرای باطله

نام نامزدها به ترتیب آرا

حقوق

53

1

1

مهدی قهرمانی(22)،الهه برزگر(22)،حامد بیکی(21)،محسن دبستانی(18)، محمدحسن دهقانی فیروزآبادی(14)، محمدمهدی فخارچی میبدی(13)، سد ابوالفضل آقایی(6)

معماری

30

1

-

عارف صادقی یخدانی(16)،ابوالفضل آقای میبدی(15)، سیدمحمدموسوی(14)، حسام ضیایی بیده(13)، سید حامدموسوی احمدآبادی(10)، فرامرزاردکانی فرد(9)

برق

39

1

3

مهدی زارع مهرجردی(17)،محمدرضامومنی مهرجردی(14)،علیرضا زارعشاهی(13)، رضا برهانی(11)، امیر حسین زارعی(8)،جابر برجسته فیروزآبادی(8)،ابوالفضل دهقانی پور محمودآبادی(8)، احسان موجودی نژاد فیروزآبادی(5) ، احمد رضا بدرآبادی(2)

کامپیوتر

IT

33

-

-

مهدی نیکخواه(16)،حمید مقنی ده آبادی(14)،امیدغنی پور(8)،یوسف بخشوده راد(6)، محمدحسین عارف(5)، سیدکاظم آقایی میبدی(5)،مجتبی زارعی(5)، ابوالفضل اله یاری(5)، محمدحسین نعمت اللهی(4)، زهرا زارعشاهی(4)

حسابداری

90

3

4

حمیدرضاخواجه پور(25)،سیدعلیرضاپورمسجدی(25)،حمیدرضا امامی میبدی(24)، ابراهیم صفری نژاد میبدی(24)، عباس جویا(22)،محمدحسین رادمهر(18)، محمدجواددهقانی فیروزآبادی(17)، مصطفی آقایی میبدی(16)

تاسیسات

13

1

1

محمدهادی ایزدی(9)،جواداسلامی مهرجردی(5)،هادی اسلامی مهرجردی (5)، حمیدرضادهقانی فیروزآبادی(5)، ابوالفضل مقنی ده آبادی (2)، علی کریمی بدرآبادی(1)

شورای مشورتی

264

21

11

زینب السادات منتظری(105)،حبیب دهقانی فیروزآبادی(100)، خدیجه غنی پور(87)، احمد صادقی یخدانی (72) ، محمدرضازارع ده آبادی(64)،حسین عبدی رکن آبادی(54)